Úprava vody

 

Úpravny vody - nabízíme:

                 
  úpravny pro odstranění železa, manganu, dusičnanů a amonných iontů z pitné vody   moderní biotechnologie úpravy vody v horninovém prostředí (in-situ)   provzdušňovací věže pro odstraňování těkavých chlorovaných uhlovodíků z vody s následným čištěním odplynu ze zařízení   provzdušňovací věže pro desorpci radonu a oxidu uhličitého z vody  
                 
  horizontální provzdušňovače pro desorpci radonu z vody   aerátory pro sycení podzemních vod kyslíkem   gravitační sorpční odlučovače ropných látek z podzemních a odpadních vod   aplikace iontoměničů ve vodárenských provozech  
                 
                 
                 
                 

 

Možné činnosti spojené s úpravou vody

 • kontrola funkčnosti úpravny vody, návrhy řešení
 • bazény – úprava vody, návrhy technologií, projekty technologií
 • projektová dokumentace úpravny vody
 • výstavba vodovodu, úpravny vody
 • technologie úpravny vody- dodávka a montáž
 • rekonstrukce a modernizace úpravny vody
 • provozování úpravny vody (servis, kontrola)
 • projektová dokumentace, dodávka a montáž úpravny vody a vodovodu
 • odradonování veřejného vodovodu
 • odradonování vodního zdroje
 • revize odradonovacího zařízení
 • radonový průzkum
 • monitoring a rozbory vody

 

 

Poslední aktuality

Sucho, teplotní a srážkové extrémy v posledních letech významně ovlivňují využívaní vodních zdrojů a hospodaření s pitnou vodou. Vzrůstá zájem ze strany provozovatelů veřejných vodovodů, ale i z řad vlastníků soukromých nemovitostí, o budování vrtaných studní. Před tím, než vlastník začne užívat takové vodní dílo a čerpat vodu, musí být splněny zákonné povinnosti a postupy dané odpovědným řešitelem (hydrogeologem) přítomným při budování průzkumného vrtu. Časová náročnost celého procesu je od 1.1.2019 navíc značnější, protože práce spojené se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu určenou k odběru podzemní vody, nově podléhají vodoprávnímu souhlasu.
27.02.2019
Od 1. 1. 2019 je účinná novela vodního zákona (z. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)a další novela tohoto zákona se již připravuje.
27.02.2019

Úprava podzemní vody na pitnou

Na rozdíl od povrchových vod neobsahují nekontaminované podzemní vody organické znečištění, v některých případech však obsahují minerální sloučeniny, které je nutno odstranit pro jejich korozivní účinek na materiál rozvodné sítě (CO2), nebo pro nebezpečí jejího zanášení a z důvodu dosažení lepší kvality vody pro pitné účely (soli, Fe, Mn). Technologické procesy pro odstranění těchto nežádoucích složek jsou odkyselování, odželezování a odmanganování.

Metody odkyselování vody

Provzdušňovací věže

Provzdušňovací věž SK je zařízení sloužící k intenzivnímu provzdušnění vody a odvětrání nežádoucích látek.

Horizontální provzdušňovače vody

 

jsou zařízení pracující na principu kontinuální nízkotlaké aerace úzké vrstvy vody.

Zařízení je vhodné pro efektivní před úpravu vody, jako odkyselování, provzdušnění vody, a k odstraňování těkavých kapalin a rozpuštěných plynů (např. radonu, CO2, sirovodíku, chlorovaných aromatických uhlovodíků, lehkých frakcí ropných látek, atd.)

Provzdušňování

Tento způsob odstraňuje plynný CO2, je vhodný pro vodu s rovnovážnou koncentrací CO2 větší než 7mg.l-1 a pro středně tvrdé vody s uhličitanovou tvrdostí nad 7,5 oN.
Při tomto postupu nedochází ke zvýšení koncentrace Ca2+ a Mg2+, což je zvláště výhodné při úpravě tvrdých vod.
Při aeraci dochází někdy i k odstranění pachových látek z vody. Okysličením vody se vytváří podmínky pro vylučování hydroxidu železitého, případně manganičitého.

 1. rozprašování
 2. skrápění a sprchování
 3. vhánění vzduchu do vody 

Chemický způsob

Tento způsob spočívá na reakci oxidu uhličitého s některými látkami, které jsou buď ve vodě nerozpustné, nebo jsou víceméně rozpustné.
Při odkyselování chemickými způsoby dochází většinou k nárůstu tvrdosti vody.

 1. postup v koloně
 2. dávkováním chemikálií

Železo ve vodách a odželezování vody

Postupy odželezování vody:

 1. oxidační
 • oxidace vzdušným kyslíkem
 • oxidace jinými oxidovadly
 1. pomocí iontoměničů

Mangan ve vodách a odmanganování vody

Postupy odmanganování vody:

 1. oxidační
 • oxidace vzdušným kyslíkem
 • oxidace vzdušným kyslíkem za součinnosti manganových bakterií
 • oxidace jinými oxidovadly
 1. pomocí iontoměničů

 

Úprava povrchové vody na vodu pitnou

Povrchové vody mají oproti vodám podzemním větší koncentrace organických látek, proto je zde také podstatně větší množství bakterií. Povrchová voda je také ovlivňována kvalitou odpadních vod, pro něž je často recipientem.

Čiření

Běžnou technologií úpravy povrchové vody je čiření. Proces čiření spočívá v dávkování solí železa případně hliníku do vody. Ve vodě se tvoří téměř nerozpustný hydroxid hlinitý nebo železitý. Částice hydroxidů se shlukují (proces agregace) do hrubé disperze a při tom chemicky zachycují látky obsažené ve vodě. Hydroxidy a s nimi sorbované látky se oddělí usazováním a filtrací. Proces agregace se nazývá koagulace, zbavení vody agregovaných a suspendovaných částí čiření, v praxi se obvykle oba procesy nazývají zkráceně jedním z obou názvů.

Zušlechťování pitné vody

Látky ovlivňující senzorické vlastnosti pitné vody (chuť, pach), stopová množství sloučenin závadných z hygienického hlediska nejsou obvykle pomocí koagulace úplně odstraněny. Další postupy jak se tyto látky z vody odstraňují lze rozdělit na oxidační a adsorpční.

Dezinfekce vody

Po procesu čiření může voda obsahovat choroboplodné zárodky, pro použití vody k pitným účelům je nutné tyto zárodky odstranit.
Dezinfekce vody se provádí po úpravě přírodních vod na vodu pitnou, preventivně i u neupravovaných podzemních vod k zásobování obyvatelstva.

 • dezinfekce chlorem
 • dezinfekce ozonem

 

 • Oligodynamické metody dezinfekce vody
 • Fyzikální metody dezinfekce

Reverzní osmóza

Reverzní osmóza je technologie úpravy vody, při které se voda filtruje přes membrány. Velikost pórů membrány je taková, že propustí za membránu molekuly o objemu molekuly velikosti vody.
Technologie reverzní osmózy produkuje jednak demineralizovanou vodu, prakticky prostou solí či jiných látek, a jednak prokukuje koncentrovaný vodný roztok látek z vody odstraněných. Demineralizovaná voda nachází užití zejména v laboratořích, ve zdravotnictví, při výrobě mikroelektroniky apod. Provozní náklady výroby pitné vody za užití reverzní osmózy jsou, ve srovnání s ostatními technologiemi, vysoké, ale v případě vod s atypickým složením, bývá reverzní osmóza jediným řešením. Demineralizovanou vodu není možno přímo konzumovat, musí být před konzumací obohacena o biogenní prvky.

 

Další služby, které můžete hledat:
Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod