Zušlechťování pitné vody

Organoleptické vlastnosti jsou ty, které jsou zjistitelné smysly člověka. Patří sem:

  • Teplota
  • Barva
  • Zákal
  • Průhlednost
  • Pach
  • Chuť

Některé látky i ve stopových koncentracích ovlivňují chuť pach nepříznivě. Některé sloučeniny mohou být z hygienického hlediska závadné (mutagenní, karcinogenní). Někdy jsou koagulací odstraněny nedostatečně a postupy, kterými se odstraňují zvody lze rozdělit na oxidační a adsorpční.

Oxidační procesy při zušlechťování vody

Oxidační látky používané ke zušlechťování vody jsou totožné s látkami používanými k hygienickému zabezpečení vody (dezinfekce).

Adsorpce z vodných roztoků

Adsorpce je jev, při kterém dochází na mezifázovém rozhraní. Ve vodném prostředí se látky obsažené ve vodě (adsorbáty) hromadí na povrchu pevné fáze adsorbentu (sorbentu) buď pomocí mezimolekulárních sil, nebo pomocí chemické vazby, nebo přitažlivostí částic elektrickými silami jako důsledek jejich opačného náboje (iontová sorbce).
Mezi adsorbátem a jejím adsorbovaným množstvím se po určitém čase vytvoří dynamická rovnováha.

Použití aktivního uhlí ve vodárenství

Aktivní uhlíře ve vodárenství používá jako sorbent, vyrábí se z přírodních materiálů termickými a chemicko-termickými postupy.
V úpravně povrchové vody na vodu pitnou se aplikuje buď dávkováním práškového uhlí do upravované vody v průtočném profilu vodárny nebo v koloně se zrnitým, nebo granulovaným uhlím, přes které voda protéká.
Kolona je umístěna za čiřícím procesem po separaci vloček, na sorbent tedy přivádíme vodu zbavenou většiny nečistot. Dál pokračuje hygienizace.

Fluorizace vody

Dodávání sloučenin fluoru, cílem je příjem fluoru pomocí potravního řetezce.