Odkyselování vody

Metody odkyselování vody

 

Provzdušňování

Tento způsob odstraňuje plynný CO2, je vhodný pro vodu s rovnovážnou koncentrací CO2 větší než 7mg.l-1 a pro středně tvrdé vody s uhličitanovou tvrdostí nad 7,5 oN.
Při tomto postupu nedochází ke zvýšení koncentrace Ca2+ a Mg2+, což je zvláště výhodné při úpravě tvrdých vod.
Při aeraci dochází někdy i k odstranění pachových látek z vody. Okysličením vody se vytváří podmínky pro vylučování hydroxidu železitého, případně manganičitého.
1. rozprašování
2. skrápění a sprchování
3. vhánění vzduchu do vody

Chemické odkyselování vody

spočívá na reakci oxidu uhličitého s některými látkami, které jsou bud ve vodě nerozpustné a pak se užívá postupu v koloně, nebo jsou rozpustné a pak se do upravované vody dávkují. U většiny chemických postupů dochází při odkyselování k nárůstu tvrdosti vody.

1. postup v koloně

užívá se uzavřených nebo uzavřených kolon (filtrů) , které jsou plněny příslušným materiálem, reagujícím s kysličníkem uhličitým. Tento způsob je méně náročný na obsluhu a samočinně se přizpůsobuje kolísání koncentrace kysličníku uhličitého. Hodí se pro malé zdroje.
Při zanesení látek použitých v kolonách dochází k nestejnoměrnému odkyselování.

2. dávkování chemikálií

přesným dávkováním chemikálie podle obsahu kysličníku uhličitého ve vodě dosáhneme jakéhokoliv stupně odkyselení

Metoda změkčování je založena na klasickém principu výměny iontů. Hmota na výměnu iontů je pevná zrnitá látka z umělé pryskyřice, ve které jsou obsaženy aktivní skupiny iontů. Proto má umělá pryskyřice schopnost vyměňovat anionty nebo kationty. Tyto výměny mohou probíhat jen mezi ionty stejného náboje. Kationty jsou kladné a anionty záporně nabité částice.
Při změkčování (výměna kationtů) bude probíhat např. výměna s ionty sodíku (Na+) a chloridu sodného (NaCl).
Pro určení změkčovacího zařízení je určující celková tvrdost, kterou tvoří suma tvrdosti karbonátů a nekarbonátů.